תקנון

תקנון חברת “אימג’ין אודיו ויז’ואל קונסולטינג בע”מ”  ( להלן “IMAGINE” ) מרחוב שוקן 27 תל אביב, ח.פ. 51-601963-5  המתפעלת מכירת כרטיסים לאולמות למופעי מוסיקה תאטרון ומחול המתקיימים ב- ” גיטר לופט “ & ” גלריה 27 “  ברחוב שוקן 27 בתל אביב.

אנא קראו בעיון את הוראות התקנון .

תקנון זה מתייחס לרכישה באתרי האינטרנט של “THE GUITAR LOFT” ושל “גלריה 27”.

התקנון יחול על כל הנכנס לאתרים אלה, ועל כל מחזיק כרטיס כניסה למופעים באולמות אלה שנרכשו באתרי אינטרנט אלו .

התקנון מתייחס לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר בתקנון הינו למען הנוחות בלבד. בתקנון זה, יחיד משמעו גם רבים, וזאת על פי העניין וההקשר. כל המחירים כוללים מע”מ (ככל שעל פי הדין חל מע”מ על העסקה), 

פרשנות ותנאים כלליים

החברה  IMAGINE   ו/או  אימג’ין אודיו ויז’ואל קונסולטינג בע”מ,

מופע – כל מופע או ארוע אחר המופיע באתרים THE GUITAR LOFT””

ו- ” גלריה 27″

משתמש” בתקנון זה – כל הנכנס לאתרי אינטרנט אלה ו/או כל העושה באתר אינטרנט אלה שימוש מכל סוג שהוא, לרבות הרוכש.
הרוכש – כל המבצע בפועל פעולת רכישת כרטיסים או GIFT CARD באתרים.
המחזיק בכרטיס – כל המחזיק בפועל בכרטיס שנרכש באתרים, לרבות הרוכשים ו/או המשתמשים ב- GIFT CARD שנרכש באתרים אלה . 

משתמש שאינו מסכים לאיזה מתנאי התקנון הזה, לא יוכל לעשות שימוש באתרים אלה . בעצם שימושך באתר הנך מאשר כי קראת את התקנון בעיון ובקפידה, ואתה מסכים לתנאיו וחיוביו.

הכותרות בתקנון הזה הינן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ו/או לכל צורך אחר. בכל מקום בתקנון זה בו מצוין כי אין אחריות ל”אימג’ין אודיו ויז’ואל קונסולטינג בע”מ ” ו/או IMAGINE  יראו הוראה זאת כחלה אף על כל בעלי מניותיה ו/או כל שותפיה ו/או חברות קשורות אליה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או כל מי מטעמה של  החברה. כל שימוש מכל סוג שהוא שנעשה באתר הינו בכפוף להוראות תקנון זה.
בעצם עשיית שימוש כלשהו באתר, הנך מסכים כי קראת בעיון ובקפידה את הוראות התקנון וכי הנך מאשר אותן והן יחולו עליך ויחייבו אותך. שים לב – הוראות התקנון מהוות הסכם בינך לבין IMAGINE ו- IMAGINE תהיה רשאית לשנות את הוראות התקנון מפעם לפעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות הדין. כל שימוש בתקנון שייעשה ממועד שינוי התקנון כאמור, יהיה כפוף לשינוי. בכניסתך לאתר הנך מאשר כי אתה כשיר מבחינה משפטית להשתמש באתר, וכי יש לך אף הרשאה חוקית להיכנס לאתר ולהשתמש בו. בכניסתך לאתר, אתה מצהיר ומאשר, כי אתה רשאי אך ורק לבקר באתר לשם קבלת מידע ו/או רכישת כרטיסים ו/או מוצרים לשימוש אישי בלבד, אלא במקרה שבו IMAGINE נתנה לך אישור מפורש בכתב לעשות שימוש אחר באתר. IMAGINE שומרת לעצמה את הזכויות הבלעדית להגביל משתמש מלעשות שימוש באתר, ואף למנוע ממשתמש להיכנס לאתר ו/או להוציא משתמש מהאתר, ככל שהדבר ייראה לה, מבלי צורך במתן הודעה מראש,  ומבלי לתת הסברים למשתמש, ומבלי שתחול עליה כל אחריות שהיא כתוצאה מכך.
“GIFT CARD” הינו שובר המעניק לרוכש זכות לקבל תמורתו מוצר או שירות, אשר הינם כפופים לתקנון זה.

1. הגבלת אחריות ותנאי השימוש באתר

רכישת כרטיס כניסה הנה חוזה בלעדי בין הרוכש לבין IMAGINE, והוא כפוף לכל ארוע וארוע המתקיים באולמות המופעלים ע”י IMAGINE.

IMAGINE משווקת ומוכרת את הכרטיסים למופעים באולמות, ואינה אחראית לפרסומי המפיקים באתר בקשר עם הארוע הנעשים מטעם האמנים והמפיקים. אי לכך, ל-IMAGINE לא תהיה כל אחריות מכל מין וסוג שהוא בקשר לפרסומים המופיעים באתר בקשר לארוע. כמו כן, IMAGINE לא תהיה אחראית בגין פרסום מוטעה ו/או מטעה באתר ו/או ביטול ארוע ו/או שינויים בארוע ו/או שעת תחילת מופע או ארוע ו/או שעת סיום מופע או ארוע ו/או מקום המופע והארוע ו/או שינויים במקום המופע או הארוע או הפרעות מכל סוג שהוא במופע או בארוע ו/או זמינותם של כרטיסים למופע או ארוע ו/או סירוב כניסה למופע או לארוע ו/או השתתפות במופע ו/או בארוע ו/או כל דבר אחר בקשר עם המופע או הארוע ו/או כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם (ככל שייגרם) לכל אדם בקשר עם הארוע, לרבות ולא רק, נזק רכוש ו/או נזק גוף, ישיר, עקיף, משני, תוצאתי, בתוך ו/או מחוץ לשטח האולמות בהם מתקיים הארוע.

IMAGINE לא תהיה אחראית לפרסומים שנעשים באתר, לרבות המלצות, ואין לראות בהם משום עצה ו/או המלצה, וכל המסתמך עליהם ו/או נוהג על פיהם, עושה זאת על אחריותו בלבד.

ל- IMAGINE אין ולא תהיה כל אחריות לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא לרבות ולא רק, נזק רכוש ו/או נזק גוף, ישיר, עקיף, משני, תוצאתי, שייגרם לכל אדם/ לרבות (ולא רק) לגולש ו/או למשתמש ו/או לרוכש ו/או למחזיק כרטיס ו/או לכל מי מטעמם ו/או במקומם כתוצאה משימוש כלשהו שנעשה באתר, לרבות (ולא רק) גלישה באתר לשם קבלת מידע ו/או לכל מטרה אחרת ו/או רכישה שבוצעה באתר ו/או לכניסה לארוע מהארועים המופיעים באתר ו/או כל דבר הקשור לאתר ו/או למופע ו/או לארוע ו/או הנובע מאלה ו/או מהשימוש באתר ו/או במוקד ההזמנות.

כל שימוש באתר ו/או כל הסתמכות על האמור באתר ו/או על הפרסומים באתר ו/או על כל תוכן המוצג ו/או מושמע ו/או מודפס באתר ו/או כל תוכן מכל מין וסוג שהוא הנמצא באתר ו/או הקשור לאתר (להלן: “תכני האתר” )הינם על אחריות המשתמש בלבד. IMAGINE אינה מתחייבת בשום אופן כי תכני האתר יהיו מדויקים ו/או כי לא יהיו באתר ו/או במהלך השימוש בו טעויות ו/או הפרעות ו/או עיכובים ו/או שיבושים ו/או קלקולים ו/או העתקות ו/או פעולות זדוניות ו/או כשלים ו/או נזקים מכל מין וסוג שהוא ו/או תקלות ו/או חדירות בלתי מורשות לאתר ו/או לתוכנה ו/או לחומרה ו/או לקווי התקשורת אצל IMAGINE ו/או אצל ספקיה ו/או אצל כל מי מטעמה ו/או פרסומים מוטעים ו/או לא מעודכנים ו/או לא מורשים וכו’. המשתמש ו/או כל מי מטעמו מוותרים ויתור מפורש ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה כנגד IMAGINE לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או למי מטעמו כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על תכני האתר כולם או חלקם.

ככל שבאתר יופיעו קישורים ל”דפי נחיתה” ו/או לאתרים אחרים ו/או כל קישור אחר, לא תהיה ל- IMAGINE כל אחריות לגבי אותם “דפי נחיתה” או אתרים ו/או לכל קישור אחר, לרבות לגבי התוכן שלהם, וככל שהמשתמש יעשה שימוש בקישור, הרי שהוא יעשה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד.

השימוש באתר כפוף לכך שהמשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או בלתי הולם ו/או בלתי הוגן באתר ו/או שימוש אסור על פי התקנון.

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתמש מתחייב, בין היתר, כדלקמן: שלא להשתמש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או בניגוד לכל דין ו/או חוזה ו/או כלל ו/או תקנה ו/או הוראה, שלא להפריע באופן כלשהו לתוכן האתר, שלא להכניס לאתר כל תוכן מכל מין וסוג שהוא, לרבות קבצים מכל מין וסוג, שלא להכניס לאתר “וירוסים”, שלא להשתמש באתר בניסיון להונות או להטעות, שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לשכתב את תוכן האתר או כל חלק ממנו, שלא להשתמש באתר לשם פגיעה בפרטיות ו/או ברכוש ו/או במוניטין ו/או בשם טוב של כל אדם  או חברה או ארגון כלשהו ו/או בכל זכות אחרת של אדם/כל אדם אחר, שלא להשתמש באתר על מנת לפגוע באדם/כל אדם אחר, שלא להשתמש באתר לשם הפצת תמונות כלשהן, לרבות תמונות פורנוגרפיות ו/או פוגעניות ו/או עשויות לגרום להסתה , שלא להשתמש באתר לשם הפצת תכנים כלשהם, שלא להשתמש באתר לשם הטרדה ו/או השמצה ו/או הוצאת דיבה ו/או גזענות, שלא לעשות כל שימוש בלתי מורשה באתר, שלא לעשות הזמנה באתר בשימוש בפרטים שאינם נכונים ו/או מטעים ו/או מוטעים ו/או מבזים כולם או חלק מהם, שלא לעשות שימוש באתר לצורך תעמולה, שלא לעשות שימוש באתר לצורך שיווק ו/או פרסום ו/או קישור לדבר שיווק ו/או פרסום , שלא לעשות שימוש באתר באופן הפוגע בזכויות יוצרים ו/או מבצעים, שלא להציב באתר קישור כלשהו ו/או כל תוכן שהוא, שלא לעשות שימוש מסחרי באתר. בנוסף לאמור לעיל, שלא להיכנס לאתר בניסיון לעשות כל אחד מהשימושים האסורים האמורים בסעיף זה.

IMAGINE תהיה רשאית להגביל את מספר הכרטיסים הנמכרים ו/או להפסיק מכירת כרטיסים לארוע ו/או מופע מסויים ו/או לארועים מסויימים ו/או לכל המופעים ו/או הארועים, IMAGINE לא תהיה חייבת למכור כרטיסים לארועים המופיעים באתר, והיא תעשה זאת על פי שיקול דעתה בלבד.

השימוש באתר הינו לשימוש אישי בלבד והרכישה הינה אישית בלבד.

חל איסור מפורש לרכוש כרטיסים לשם מסחר בהם, לרבות מכירה חוזרת. IMAGINE תהיה רשאית להגביל משתמש לרכישה של מספר מסוים של כרטיסים ו/או לרכישת כרטיס אחד בלבד, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ככל שיהיה על המשתמש באתר ו/או במוקד ההזמנות ליתן פרטים לזיהויו, לרבות (ולא רק) לצורך רכישת כרטיס, מתחייב המשתמש לתת פרטים מדויקים. ככל שהמשתמש ימסור פרט או פרטים לא מדויקים ו/או שגוים, הרי שהוא יישא בכל התוצאות הנובעות מכך, מכל מין וסוג שהוא, לרבות אי ביצוע העסקה ו/או כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם ל- IMAGINE ו/או לכל צדדים שלישיים. למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי IMAGINE לגבי אי ביצוע עסקה כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/או שגוים על ידי המשתמש ו/או לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו או לאדם/כל אדם אחר (ככל שייגרם) כתוצאה מאי מסירת פרטים מדויקים ו/או מסירת פרטים שגוים על ידי המשתמש.

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, IMAGINE אף תהיה רשאית לנקוט בכל האמצעים על פי דין כנגד משתמש שמסר פרטים לא מדויקים ו/או שגוים. בנוסף על כל האמור, הרי שהגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן, יהיה צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

המחזיק בכרטיס מצהיר, כי ידוע לו שכניסה לארוע מחייבת אותו לנהוג על פי נוהלי האתר שבו מתקיים הארוע (להלן בפסקה זאת: “אתר”). המחזיק בכרטיס מתחייב לנהוג בהתאם לכללי כל אתר ואתר. המחזיק בכרטיס מצהיר, כי ידוע לו של IMAGINE אין כל אחריות בנוגע לנוהלי האתר שבו מתקיים הארוע, לרבות לגבי תוכנם, עצם קיומם או אי קיומם, וכי נוהלי כל אתר נקבעים על פי שיקול דעת הנהלת האתר בלבד ו/או כל אדם/ אדם אחר שאינו IMAGINE. לרוכש לא תהיה כל טענה כלפי IMAGINE הנוגעת לנוהלי אתר שבו התקיים ארוע. מחזיק הכרטיס יהיה אחראי לבדוק את נוהלי האתר לפני הארוע, ולנהוג בהתאם להם.

IMAGINE לא תהיה אחראית בשום אופן כלפי מחזיק הכרטיס במקרה של הרחקתו מאתר הארוע עקב אלימות ו/או החזקת חומרים מסוכנים ו/או החזקת נשק ו/או מכל טעם אחר ו/או מניעת כניסתו אל אתר הארוע עקב איחור ו/או מכל טעם אחר שייראה למנהלי האתר. למחזיק הכרטיס לא תהיה כל טענה כלפי IMAGINE במקרה שבו יורחק מהאתר ו/או לא יורשה להיכנס אליו וכיוב’  ומחזיק הכרטיס לא יהיה זכאי בשום פנים ואופן לקבלת דמי החזר ו/או כל סכום אחר מIMAGINE- .

IMAGINE לא תהיה אחראית כלפי רוכש ו/או מחזיק כרטיס ו/או כל מי מטעמם ו/או במקומם לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזקי גוף ו/או נזקי רכוש, שהוא שייגרם לו (ככל שייגרם) בגין השימוש בכרטיס ו/או בגין השתתפותו בארוע ו/או בגין כניסתו ו/או אי כניסתו לאתר הארוע ו/או בגין כל דבר בקשר עם הארוע.

שובר מתנה- תנאי שימוש וביטול:

תוקף שובר המתנה GIFT CARD מוטבע על השובר ולאחר מועד זה לא יכובד שובר המתנה GIFT CARD ולא יוחלף.

שובר המתנה GIFT CARD מזכה את המחזיק בו עד לגובה הסכום הרשום לזכותו. במקרה של שימוש חלקי תתבצע הפחתה של הסכום הטעון בשובר.

ניתן לממש שובר מתנה יותר מפעם אחת, וזאת עד לגובה הסכום הטעון בו כדין. לא יינתן החזר כספי או פיצוי בגין אי-מימוש, אובדן או גניבה.

IMAGINE לא תהיה אחראית לאובדן, גניבה, שיכפול או להדפסה ביתר של השוברים או של מספרם הסידורי.

ביטול רכישת שובר מהאתר יהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ’א-1981 (“חוק הגנת הצרכן”) העוסקות במכר מרחוק.

כל מחזיק שובר יכול לבקש לבטל ובלבד שהציג פתק החלפה או חשבונית בגין רכישת השובר ובכפוף להוראות תקנה 8 (א) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010.

דמי ביטול – בכפוף לכך שלא נעשה שימוש בשובר ובכפוף לייתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לרוכש הסכום ששולם בגין השובר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך שביניהם. לדוגמא: אם שווי השובר הינו 100 ₪, ישלם הלקוח דמי ביטול בסך של 5 ₪. אם שווי השובר הינו מעל 2100 ₪, אזי ישלם הלקוח דמי ביטול של 100 ₪ בלבד.

2. אופן ביצוע רכישת כרטיס באתר ואופן ביצוע התשלום

לצורך ביצוע רכישה באתר, יראו את הזנת פרטי ההזמנה על ידי המשתמש כהצעה. לאחר ביצוע ההזמנה, רשאית IMAGINE לקבל או לדחות את ההצעה, כולה או חלקה, ורק קבלת אישור מIMAGINE באמצעות הדואר האלקטרוני על השלמת העסקה, תיחשב כאישור בדבר קבלת ההצעה לרכישה המבוקשת.

את הכרטיס ניתן לרכוש באחת מהאפשרויות הבאות:

1. באמצעות אתר האינטרנט – תשלום באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

2. בקופת האולם לפני המופע בלבד על בסיס כרטיסים פנויים למופע ו/או לארוע ובביצוע התשלום באמצעות כרטיס אשראי או במזומן. 

3. נכים ו/או בעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם במופע או בארוע מצריכים טיפול מיוחד, כגון – מקומות ישיבה המיועדים לנכים, מתבקשים ליצור קשר טלפוני מראש על פי דרכי ההתקשרות עם מפעילי האולמות המופיעים באתר.

רכישת כרטיס תיעשה באמצעות כרטיס אשראי, שלמשתמש יש הרשאה להשתמש בו בלבד. ברכישת כרטיס, מתחייב המשתמש כי יש לו הרשאה לעשות שימוש בכרטיס האשראי שבאמצעותו הוא רוכש את הכרטיס. בכל מקרה שבו יתברר כי למשתמש לא היתה הרשאה לעשות שימוש בכרטיס האשראי האמור, תהיה IMAGINE זכאית לשיפוי מלא מאת המשתמש לגבי כל הנזקים מכל מין וסוג שהוא שנגרמו לה כתוצאה מכך.

3. מחירים ועמלות

א. עמלת דמי טיפול לכרטיס בהזמנה באינטרנט – 5 ₪.

ב. בנוסף, תתווספנה העמלות הבאות לפי אופן קבלת הכרטיס:

IMAGINE לא תישא בכל אחריות לעיכובים ו/או כשלים בהשלמת תהליך הרכישה ו/או באספקת הכרטיסים, בין אם דרך האתר ובין אם בכל דרך אחרת, כתוצאה מארועים ומגורמים שאינם בשליטתה, לרבות, שביתות ו/או תקלות במערכת המחשוב ו/או במערכות הטלפונים ו/או במערכות התקשורת ו/או תקלות אחרות ו/או פעולות איבה ו/או כוח עליון ו/או כל ארוע אחר שיפגע בהשלמת תהליך הרכישה ו/או באספקת הכרטיסים. IMAGINE לא תישא בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או אחר שייגרם (ככל שייגרם) למשתמש ו/או לכל אדם/ אדם אחר, עקב איחור ו/או כשל באספקת המוצר ו/או עקב אי אפשרות להשלים את תהליך הרכישה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו (ככל שייגרמו) מכל סיבה שהיא.

במקרים דלעיל, IMAGINE תהיה רשאית, אך לא חייבת, להודיע על ביטול העסקה, כולה או חלקה, ולבטל את חיוב המשתמש בהתאמה.

4. ביטול עסקה

ביטול עסקה ניתן ורצוי לבצע באמצעות יצירת קשר טלפוני עם האולם/אולמות על פי הפרטים הרשומים באתר.
או בדואר אלקטרוני: [email protected]

ביטול עסקה ייעשה בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ – 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד הארוע או המופע, שבגינו התבצעה העסקה. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל כרטיסים שנקנו 7 ימי מנוחה לפני ארוע או מופע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי.

ביטול עסקה על ידי אדם או כל אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש ייעשה בתוך 4 חודשים ממועד ביצוע העסקה, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין הרוכש לבין IMAGINE. ביטול העסקה לפי סעיף זה מותנה בהצגת תעודה המוכיחה כי הרוכש הינו אדם או כל אדם עם מוגבלות או מוגבלויות,  אזרח ותיק או עולה חדש.

לאחר ביטול עסקה שנעשה כדין, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי, בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול לחברת IMAGINE, ובהתאם למחיר ששילם בפועל, בניכוי דמי ביטול כמפורט להלן:

IMAGINE תהיה רשאית לנכות 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ (לפי הנמוך ביניהם) כ”דמי ביטול”. לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי IMAGINE לגבי הניכוי האמור.

אובדן כרטיס הכניסה לא יזכה את בעליו בהחזר כספי או לחילופין בכניסה למופע או לארוע.

במקרה של ביטול מופע, יושב הכסף רק בעבור כרטיס שלם ותקין בהתאם למחיר ששולם בעבורו בפועל. מחזיק הכרטיס לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף, ולא יינתן החזר כספי של יתר מרכיבי העסקה, שאינם קשורים במישרין למחיר הכרטיס.

בנוסף לכל האמור לעיל, IMAGINE שומרת לעצמה את הזכות לתבוע מאת הרוכש ו/או מאת מחזיק הכרטיס ו/או כל מי מטעמו את כל הנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לה.

ביטול עסקה אינו אפשרי לגבי מוצרים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981, ובין היתר: טובין פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה, מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית (לדוגמה: ספרים, תוכנות, DVD, קלטות וידאו, תקליטורי שמע וכו’).

IMAGINE תהיה רשאית לבטל כל עסקה שנעשתה אם יש לה יסוד סביר להניח כי זאת נעשתה תוך כדי הטעיה ו/או שימוש לרעה ו/או ניצול ו/או בזדון ו/או לשם פגיעה בIMAGINE-  ו/או בכל אדם/כל אדם ו/או בניסיון לכל אחד מאלה ו/או בכל אופן אחר הנוגד את התקנון ו/או את הדין ו/או בכל אופן העלול לגרום לנזק מכל מין וסוג שהוא לIMAGINE-  ו/או לכל אדם/כל אדם. ביטלה IMAGINE עסקה כאמור, תודיע למשתמש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל, והוא יהיה רשאי או לא יהיה רשאי לקבל החזר בהתאם להוראות הדין.

כמו כן, IMAGINE תהיה רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, בין היתר, במקרים הבאים:

1. במקרה שנפלה טעות, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו, לא תחייב טעות זאת את IMAGINE.

2. אם חלה טעות בהדפסה ו/או בתיאור המוצר ו/או השירות ו/או בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים על ידי המשתמש.

3. אם ארעה תקלה בתקשורת אשר גרמה לשיבוש כלשהו בביצוע העסקה.

4. במקרה של כוח עליון ו/או פעולות איבה ו/או פעולות מלחמה ו/או מגפה ו/ או טרור, המונעים את המשך המכירה ו/או את המשך ביצוע ההזמנה באתר ו/או את אספקת המוצרים.

5. אם יתברר לIMAGINE-  כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד ג’ כלשהו ו/או שהמשתמש ו/או צד ג’ כלשהו מתכוונים לבצע פעילות בלתי חוקית במהלך ביצוע העסקה, IMAGINE תהיה רשאית למנוע מהמשתמש לבצע את העסקה.

בכל אחד מהמקרים המצוינים לעיל, IMAGINE תודיע למשתמש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל, והמשתמש יהיה רשאי או לא יהיה רשאי לקבל החזר, בהתאם להוראות הדין.

זכות הביטול על פי תקנון זה תהיה בהתאם לדין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981.

5. פרטיות באתר

באתר זה, עושה IMAGINE את כל המאמצים על מנת לשמור באופן הטוב ביותר על פרטיות המשתמשים ועל סודיות המידע האישי שלהם.

IMAGINE תשמור במאגר מידע את המידע המוזן באתר על ידי המשתמש לשם ביצוע הרכישה.

מעבר לשימוש במידע לצורך ביצוע הרכישה, מתחייבת IMAGINE שלא לעשות כל שימוש אחר במידע ללא הרשאת המשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי הדין ו/או כדי למנוע שימוש לרעה. IMAGINE תעשה שימוש במידע ותאפשר גישה אליו רק לצורך השירות הניתן על ידה ובכפוף לאמור בתקנון זה. בהתאם, IMAGINE תעשה שימוש בפרטי ההתקשרות שנמסרו לה על ידי הלקוח על מנת לעדכן את הלקוח בכל שינוי בפרטי ארוע או ביטול ארוע וכיוב.  בחתימתו על תקנון זה, מאשר המשתמש לIMAGINE- לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות שלו כאמור.

IMAGINE נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. באתר זה, עושה IMAGINE שימוש בהצפנה באמצעות טכנולוגיית 128 BIT SSL.

אולם, המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שעל אף כל המאמצים שעושה IMAGINE על מנת לשמור על פרטיות המשתמש ו/או על סודיות המידע האישי שלו, הרי שלא ניתן לחסום לחלוטין חדירות לאתר ו/או העתקות מידע מוצפן ו/או וירוסים ו/או כל הפרעה ו/או אי תקינות ו/או עיכובים ו/או הפרעות ו/או כניסה לא מורשית ו/או שיבושים ו/או כשלים ו/או טעויות ו/או כוח עליון ו/או כל מפגע אחר, והעושה שימוש באתר ו/או מוסר פרטים אישיים, לרבות (ולא רק) פרטי התקשרות, פרטי כרטיס אשראי וכד’, עושה זאת על אחריותו בלבד, ולא תהיה לו כל טענה כלפי IMAGINE ו/או כל מי מטעמה לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו (ככל שייגרם) כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה לאבטחה של האתר.

IMAGINE לא תעביר פרטים אישיים של המשתמש אל צד שלישי, אלא במקרים המפורטים להלן:

5.1 המשתמש ביצע ו/או ניסה לבצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בIMAGINE-  ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

5.2 המשתמש עשה ו/או ניסה לעשות שימוש בשירותי IMAGINE לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לסייע לבצע מעשה כזה.

5.3 המשתמש הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם עם IMAGINE ו/או מי מטעמה.

5.4 ניתן צו שיפוטי המורה ל- IMAGINE למסור את פרטי המשתמש.

5.5  כל מקרה של סכסוך, מחלוקת או הליכים משפטיים בין המשתמש לבין IMAGINE, אם וככל שיהיו.

5.6 קניין רוחני וזכויות קניין רוחני

התכנים המפורסמים באתר לרבות (ולא רק) עיצוב, סימני מסחר, תמונות, פרסומות, מידע כתוב ו/או מצולם ו/או קבצי שמע ו/או מוסיקה וכל תוכן מכל מין וסוג שהוא בין אם מצולם, מודפס, מושמע הינם רכושם של המפיקים ו/או המארגנים ו/או האמרגנים ו/או המפרסמים ו/או המופיעים ו/או המבצעים ו/או IMAGINE ו/או כל צד ג’ אחר שאינו המשתמש וחלקם אף מוגנים בזכויות יוצרים ו/או זכויות מבצעים ו/או כל זכות אחרת. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש בכל תוכן מהתכנים הללו כולו או חלקו, לרבות (ולא רק) להעתיק ו/או לשחזר ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או לטעון ו/או לעדכן ו/או למכור ו/או להכניס שינויים ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או להעביר בכל מדיה דיגיטלית ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בו, ו/או לעשות כל שימוש אחר שאינו מורשה על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי הדין, ללא אישור בכתב ומראש מאת IMAGINE. המשתמש יהיה אחראי לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לIMAGINE ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד ג’ שהוא כתוצאה מהפרת הוראות אלה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהאתר הינו רכושה הבלעדי של IMAGINE, ועל כן, הוא מתחייב שלא להעתיק ו/או לשחזר ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או לטעון ו/או לעדכן ו/או למכור ו/או להכניס שינויים ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או להעביר בכל מדיה דיגיטלית את תכני האתר ו/או חלק מהם ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בהם, ו/או לעשות כל שימוש אחר שאינו מורשה על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי הדין, באתר זה, ללא אישור בכתב ומראש מאת IMAGINE.

המשתמש באתר מצהיר, כי ידוע לו שייתכן שקיימים פרסומים באתר שלגביהם יש זכויות של צדדים שלישיים והוא מתחייב לשפות את IMAGINE בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה כלפיה מאת צד שלישי כלשהו בגין הפרת התנאים האמורים בתקנון זה על ידי המשתמש.

למען הסר ספק, שמה של IMAGINE,  גיטר – לופט ,  THE GUITAR LOFT ,  גלריה 27,  GALLERY 2

כל אלה, הלוגואים  שלה וכל סימני המסחר באתר הקשורים אליה, הם קניינה הבלעדי של IMAGINE, גיטר – לופט ,  THE GUITAR LOFT ,  גלריה 27,  GALLERY 27

 ואין לעשות בהם כל שימוש, אלא באישור מבעלי הקניין מראש ובכתב.

6. סמכות שיפוט בלעדית

על תקנון זה יחולו הוראות הדין במדינת ישראל בלבד.

לבתי המשפט המוסמכים באזור תל – אביב – יפו תהיה סמכות שיפוט בלעדית בכל הנוגע לתקנון זה ו/או לאתרי החברה.

סדר ההושבה למופע או לארוע במופעי ישיבה הינו על פי ובהתאם לסדר ההגעה וסידור המארחים לאותו המופע או הארוע.  בכל האולמות, במידה והישיבה במופע או בארוע תהיה סביב שולחנות, הישיבה תהיה ישיבה משותפת ( עם אנשים זרים ).

השאירו פרטים ונדאג לשלוח לכם את כל העדכונים על ההופעות החמות ביותר למייל ולוואטסאפ .